Vedtægter
Herlev/Hjorten Håndbold - Vedtægter af 03.03.2020

§1: FORENINGENS HJEMSTED OG FORMÅL.
Stk. 1: Foreningen er en sammenlægning d. 25. maj 1992 af håndboldafdelingerne under Herlev Idrætsforening (stiftet d. 26.5.1932) og Idrætsforeningen Hjorten (stiftet feb. 1972).
 
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Herlev Kommune
 
Stk. 3: Foreningens formål er, at udøve og fremme interessen for håndbold på ethvert niveau, og ved at give medlemmerne
medansvar for foreningens virke, at skabe sammenhold og socialt samvær på tværs og derved udvikle lysten til at tage
ansvar og engagere sig i klubben og den fremtid.
 
Stk. 4: Foreningen er et selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening. Foreningen er desuden tilsluttet DHF under DIF.
 
§2: MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION.
Stk. 1: Foreningen optager alle, aktive som passive, der kan tilslutte sig dens formål.
 
Stk. 2: Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens love og de forordninger myndighederne pålægger foreningen.
 
Stk. 3: Overtrædelse af foreningens vedtægter og bestemmelser kan medføre karantæne eller eksklusion efter bestyrelsens
beslutning. Den ekskluderede kan forlange eksklusionen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§3: KONTINGENT.
Stk. 1: Kontingent og indmeldelsesgebyr bestemmes på generalforsamlingen.
 
Stk. 2: Ved 1 måneds restance kan bestyrelsen udelukke et medlem fra træning og kampe.
 
Stk. 3: Ved 3 måneders restance kan bestyrelsen ekskludere et medlem og meddelelse herom gives til Herlev Idrætsforening.
 
Stk. 4: Et medlem der er i karantæne i en anden forening under Herlev Idrætsforening, på grund af kontingentrestance kan ikke spille
i Herlev/Hjorten Håndbold.
 
§4: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal.
 
Stk. 2: Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret,
medlemmer der er fyldt 15 år kan afgive stemme, yngre medlemmers stemme kan kun afgives af forældre eller værge.

Til bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan kun vælges personer der er fyldt 18 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 
Stk. 3: Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før ved opslag i Herlev Hallen og på klubbens hjemmeside
www.herlevhjorten.dk .
 
Stk. 4: Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen fremlægges. Dog kræves mindst 2/3
flertal til godkendelse af vedtægtsændringer.
 
Stk. 5: Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab
4. Budget
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Valg til bestyrelse, for en 2-årig periode.
b. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, for en 1-årig periode.
c. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for en 1-årig periode.
8. Eventuelt
 
Stk. 6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 7: Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen. 
 

§5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1: ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 stemmeberettige medlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom.
 
Stk. 2: Ekstraordinær generalformsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
 
Stk. 3: Ekstraordinær generalformsamling skal varsles med mindst 7 dage og indeholde motiveret dagsorden. Indvarsling skal i øvrigt
foretages som ved ordinær generalforsamling.
 
§6: FORENINGENS LEDELSE.
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer, der alle betragtes som aktive medlemmer af foreningen.

Bestyrelsesposterne er fordelt som fremgår af stk. 2. Bestyrelsen kan udnævne en næstformand blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen kan udnævne en person til varetagelse af sekretæropgaver.

Bestyrelsen udpeger delegerede Herlev Idrætsforenings henholdsvis generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
 
Stk. 2: Bestyrelsen består af:

Formand (vælges ulige år)
Kasserer (vælges lige år)
Medlemskasserer (vælges ulige år)
Formand for sportsudvalg senior (vælges ulige år)
Formand for sportsudvalg ungdom (vælges lige år)
2 bestyrelsesmedlemmer (1 valgt hhv. lige/ulige år)
1-2 suppleanter (vælges hvert år)
 
Stk. 3: Formanden leder foreningen i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende tilfælde handle alene, men skal
så redegøre for sine handlinger på det efterfølgende bestyrelsesmøde. De enkelte udvalgs kompetence og beføjelser afgøres
af den siddende bestyrelse.
 
Stk. 4: Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst 4
bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
 
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.
 
Stk. 6: Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
 
§7: ØKONOMI - REGNSKAB.
Stk. 1: Kassereren skal føre et specificeret regnskab over alle indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren må
kun opbevare mindre kontante beløb til div. udgifter, øvrige midler skal være indsat i bank eller giro.

På den årlige generalforsamling fremlægger kassereren et revideret regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren.
 
Stk. 2: Formanden og kassereren i forening tegner foreningen i økonomiske anliggender overfor myndigheder og pengeinstitutter.
 
Stk. 3: Foreningen skal sende det reviderede regnskab til Herlev Idrætsforening inden den 1. maj.
 
Stk. 4: Årlig beretning til Folkeoplysningsudvalget.

Årsregnskab og beretning om medlemmernes sociale og engagerede aktiviteter for foreningens fortsatte virke, indsendes
senest 1. august.
 
§8: FORENINGENS OPLØSNING.
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øje med indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 3/4 af foreningens medlemmer er tilstede og mindst 3/4 stemmer for forslaget.

Hvis der af de fremmødte er 3/4 flertal for opløsning, skal der tidligst 4 og højst 8 uger efter indkaldes til en ny
generalforsamling, med kun dette punkt på dagsordenen. På denne generalforsamling kan opløsning uden hensyn til antallet
af fremmødte, vedtage når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer herfor.
 
Stk. 2: I tilfælde af foreningen opløsning overdrages eventuelle midler og rekvisitter til Herlev Idrætsforening.
 
Sidst ændret den 03.03.2020